Consultancy

Masterplan Ford Genk site (lopende opdracht sinds december 2015)

By Quares Innoveren di, 22/12/2015 - 13:03

​De Ford-site heeft een ongelooflijk potentieel, Genk groeide de laatste jaren immers uit tot de 3de industriestad van Vlaanderen en heeft het grootste industriepark van Limburg in Genk-Zuid. De Ford-site beslaat naast de Ford-terreinen zelf (ca. 133 ha) ook de terreinen waarop de Conveyor Service Genk NV een opstalrecht heeft dewelke bedoeld zijn voor de vestiging van toeleveranciers (ca. 50 ha)

De opdracht zelf behelst de totstandkoming van een masterplan voor de herontwikkeling van de Ford-site te Genk.  Het Agentschap Ondernemen is de opdrachtgever en coördineert namens de minister bevoegd voor Economie de herontwikkeling van de Ford site. Zij werken hiervoor samen met de ontwikkelingspartners stad Genk, NV de Scheepvaart, Flanders Investment & Trade en Locate in Limburg.

Lees verder »

Ruimtebehoeftepeiler Voka Limburg (opdracht juni 2015 – oktober 2015)

By Quares Innoveren di, 22/12/2015 - 13:03

VOKA – Kamer van Koophandel Limburg – heeft in augustus 2012 succesvol een aanvraag ingediend voor het project ‘Start to Develop’ bij het Agentschap Ondernemen in het kader van het actieplan Ondernemingsvriendelijke Gemeente.

CityD voert in het kader van dit project de ruimtebehoeftepeiler uit. Dit onderzoek omvat een bevraging van de bedrijven in de deelnemende 14 gemeenten en levert o.a. inzichten in de ruimtebehoefte van zittende bedrijven. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de verwerking van de resultaten en wordt er per gemeente een individueel rapport voorbereid.

In het verlegde van deze ruimtebehoeftepeiler en in het kader van het project Start to Develop wenst VOKA Limburg verder te gaan met de interpretatie van de resultaten van de bevraging en met de visievorming. Deze visievorming dient zowel globaal als per  gemeente te gebeuren.

Bedrijventerrein Luithagen (lopende opdracht sinds februari 2015)

By Quares Innoveren di, 22/12/2015 - 13:02

Omdat duurzaam ondernemen de ‘license to operate’ en de ‘unique selling proposition’ van de haven alleen maar kan versterken, bedrijventerreinen aantrekkelijker kan maken voor ondernemingen en de crisisbestendigheid van ondernemingen verhoogt, heeft het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Quares aangesteld om een kader te scheppen waarbinnen deze vorm van ondernemen voor iedereen haalbaar en interessant is en gestimuleerd wordt. Door clustering en samenwerking biedt duurzaam bedrijventerreinmanagement in dit perspectief kansen, niet alleen voor grote bedrijven, doch ook voor KMO’s. 

Naast het scheppen van een kader mbt een duurzame organisatie zullen ook collectieve acties worden onderzocht gaande van  collectieve afvalophaling, consortiumbewaking en/of de collectieve aankoop van IBA’s. De opdracht heeft een looptijd van 9 maanden en zal eind 2015 worden opgeleverd.

Herinrichting Denderomgeving Noord (lopende opdracht sinds januari 2015)

By Quares Innoveren di, 22/12/2015 - 13:02

Volgens het Ruimtelijk Structuurplan van Aalst (M.B. 22/12/2003) moet de band tussen stad en rivier worden hersteld. Oude bedrijventerreinen kunnen daarbij worden geherwaardeerd of ingevuld met nieuwe functies. In het kader daarvan is Quares samen met Omgeving en Alligence geselecteerd door de Stad Aalst aangaande de studieopdracht voor de opmaak van een subsidiedossier herinrichting van bedrijventerreinen Denderomgeving Noord conform het BVR van 24 mei 2013 houdende subsidiëring van bedrijventerreinen. Het subsidiebesluit regelt de subsidies voor het voortraject, de (her)aanleg en het beheer van bedrijventerreinen. 

Lees verder »

Projectplan ESCO4Gent : Stimuleren van de ESCO-markt voor KMO’s

By Quares Innoveren di, 30/09/2014 - 15:00

Energie is een belangrijke kost geworden in de bedrijfsvoering van vele KMO’s. Jammer genoeg is energiebeheer een complexe materie  en behoort het vaak niet tot de core-business van een KMO. Om deze drempels weg te nemen bij  KMO’s  gaat Quares met behulp van de subsidies van het Agentschap Ondernemen  onderzoeken op welke manier een ESCO (Energy Service Company) een bijdrage kan leveren aan KMO’s om vooralsnog tot energiebesparingen te komen.Lees verder »

Quares haalt opdracht binnen betreffende " beleidsevaluatie aangaande de huidige subsidies voor bedrijventerreinen

By Quares Innoveren di, 30/09/2014 - 14:58

In opdracht van het Agentschap Ondernemen zal Quares samen met Technum werken aan een beleidsevaluatie aangaande de huidige subsidies voor bedrijventerreinen. Enerzijds moet de evaluatie aanbevelingen bevatten of een vorm van subsidiering van bedrijventerreinen of -verenigingen wenselijk is en hoe dit best gebeurt. Anderzijds moet aangegeven worden hoe de momenteel lopende projecten kunnen geëvalueerd worden. Dit is voor Quares een interessante opdracht daar wij al heel wat subsidiedossiers hebben begeleid.

Uitwerking beheerplan voor KMO-zone Korkdries in Beringen

By Quares Innoveren do, 07/03/2013 - 16:37

De Stad Beringen heeft de opdracht voor het uitwerken van een beheerplan gegund aan Quares Innoveren. Korkdries is een nieuw aan te leggen KMO-zone van 8 ha langs de E313 die aansluit bij het 930 ha grote bedrijventerrein Ravenshout. In het beheerplan wordt uitgewerkt op welke manier het parkmanagement ingevuld zal worden. Via deze opdracht staat Quares ook in eerste lijn om het parkmanagement nadien effectief uit te voeren

Studie- en adviesopdracht rond studentenhuisvesting

By Quares Innoveren do, 07/03/2013 - 16:35

Door het groeiend aantal studenten en door een grotere aantrekkingskracht om op kot te gaan, tekent zich in Brussel de laatste jaren een nijpend tekort aan goede en betaalbare studentenkamers af. De Brusselse Staatssecretaris voor Huisvesting, de heer Doulkeridis, gunt om die reden een studie- en adviesopdracht aan de tandem Quares en Total Identity. Binnen Quares zullen de afdelingen Innoveren en Beleggen deze opdracht trekken en onder meer instaan voor de vraag- en aanbodanalyse.

Waterwegen & Zeekanaal - Beleidsnota gebouwenbeheer

By Quares wo, 03/10/2012 - 08:47

Vlaanderen beschikt over één van de dichtste en meest coherente waterwegennetten van Europa. Dit is een belangrijke troef die Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) optimaal wil uitspelen als beheerder van de waterwegen in het westen en het centrum van Vlaanderen en van heel wat gronden en patrimonium erlangs. Naast deze kerntaken kunnen een aantal aanvullende taken gedefinieerd worden die weliswaar niet tot de core business behoren van W&Z maar toch een belangrijke impact hebben op de dagdagelijkse werking. Zo heeft W&Z een groot en divers patrimonium in zijn bezit gaande van onder meer dienstgebouwen over magazijnen tot woningen. Dit divers patrimonium vraagt eveneens om een modern, vernieuwend en toekomstgericht gebouwenbeheer zodat dit patrimonium een veilige werk- en woonomgeving is die eveneens zijn marktwaarde behoudt in de toekomst.

Lees verder »

Houthalen-Helchteren – Duurzaam bedrijventerreinmanagement Centrum Zuid

By Quares di, 02/10/2012 - 17:15

Het Autonoom Gemeentebedrijf Houthalen-Helchteren heeft de opdracht met betrekking tot het uitbouwen en uitvoeren van een bedrijfsterreinmanagement op het bestaande bedrijventerrein Centrum-Zuid toegekend aan Quares.

Het bedrijventerrein is 228 ha groot, waarvan 154 ha reeds volledig verkocht en ingevuld is. Op het terrein zijn zo’n 150 bedrijven gehuisvest, goed voor een gezamenlijke tewerkstelling van 2.500 à 3.000 werknemers.

De bedoeling is dat Quares gedurende 2 jaar een parkmanager ter beschikking stelt. Deze parkmanager kan waar nodig bijgestaan worden door een coach die ook door Quares ter beschikking wordt gesteld. De opdracht kan nadien verlegt worden voor een periode van 2 jaar.

Lees verder »

INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer