VZW Structuur

Quares is ervan overtuigd dat het noodzakelijk is om een organisatiestructuur uit te bouwen om vorm te geven aan het parkmanagement. De organisatiestructuur is noodzakelijk om de beslissingname te structureren, de werking te vereenvoudigen en de continuïteit te verzekeren. Quares heeft reeds de nodige ervaring met het opzetten van dergelijke organisatiestructuren voor parkmanagement. Zo heeft Quares onder meer volgende vzw’s opgezet:

 • Vzw Kamp-Oost Brasschaat samen met de gemeente Brasschaat en de reeds aanwezige bedrijven.
 • Vzw Het Nest samen met de private ontwikkelaar Ghent Industrial Investment (G2i)
 • Vzw Cargovil samen met de POM Vlaams-Brabant.

Daarnaast schrijft Quares momenteel in samenwerking met BECO twee handleidingen uit voor duurzaam bedrijventerreinmanagement. De eerst handleiding heeft betrekking op de oprichting van een vzw in het kader van duurzaam bedrijventerreinmanagement. De tweede handleiding gaat over hoe men inkomsten kan realiseren met de vzw om de continuïteit in werking te garanderen naar de toekomst.

Daar in de praktijk DBTM-initiatieven vaak stranden door een gebrek aan juridische draagkracht, kiest Quares resoluut voor de vzw-structuur. Deze organisatiestructuur biedt aan de bedrijven de nodige duidelijkheid en zekerheid. De voordelen van een vzw om DBTM te structureren zijn immers divers:

Ten overstaan van de feitelijke vereniging biedt de vzw het voordeel van:

 • Rechtspersoonlijkheid:hierdoor zijn de bedrijven, als lid van de vzw, niet langer aansprakelijk voor de acties die ondernomen worden vanuit de vzw. Deze aansprakelijkheid geldt in zoverre de vzw goed bestuurd wordt en er geen sprake is van fraude. De vzw kan als rechtspersoon zelf contracten sluiten, bezittingen hebben, personeel aanwerven, enz.
 • Eigen vermogen vzw afgebakend van dat van de leden:uit de rechtspersoonlijkheid volgt dat schuldeisers geen beroep kunnen doen op het eigen vermogen van de leden van de vzw wanneer de vzw zijn engagement niet langer kan nakomen.
 • Vlotte beslissingname en implementatie: organen als de algemene vergadering en de raad van bestuur met hun respectievelijke bevoegdheden maken dat de vzw op een vlotte manier beslissingen kan nemen en implementeren. Quares zal als parkmanager voorstellen formuleren maar de eindbeslissing blijft bij de vzw en aldus bij de bedrijven die daar deel van uitmaken.
 • Vooraf opgemaakte begroting: De vzw dient voor aanvang van het werkingsjaar een begroting op te maken. In deze begroting worden kosten en inkomsten geraamd. Deze begroting dient door de Algemene Vergadering van de vzw goedgekeurd te worden. De begroting bepaalt aldus het werkingskader van de parkmanager waardoor onaangename verassingen achterwege blijven.
 • BTW-aftrekbaarheid: als rechtspersoon kan de vzw een BTW-nummer aanvragen. Hierdoor kan de vzw voor een aantal activiteiten de BTW in mindering brengen.

Ten overstaan van vennootschapsstructuren biedt de vzw het voordeel van:

 • Geen kapitaalinleg: in tegenstelling tot de wetgeving aangaande vennootschappen geldt voor een vzw geen minimum volstort kapitaal.
 • Vlot toetreden en uittreden: binnen de vzw zijn bedrijven niet gebonden door een ingelegd kapitaal of een aandeelhoudersstructuur. Bedrijven kunnen hierdoor vlot toetreden tot de vzw. Om dezelfde reden kan een bedrijf ook vlot uit de vzw te stappen.
 • Gelijk stemrecht:binnen een vennootschapsstructuur kunnen aandelenverhoudingen, meervoudige stemrechten en vermogensrechten ongelijke verhoudingen creëren tussen verschillende aandeelhouders. Binnen de vzw daarentegen geldt in regel een gelijk stemrecht voor alle leden van de algemene vergadering.
 • Geen vermogensrechten voor de leden: het ontbreken van vermogensrechten binnen de vzw houdt in dat  bedrijven geen aanspraak kunnen maken op de activa van de vzw. Opgebouwde reserves kunnen uitsluitend ingezet worden voor het belangeloos doel waarvoor de vzw werd opgericht. Ook bij ontbinding/vereffening kunnen bedrijven geen aanspraak maken op de middelen die binnen de vzw nog aanwezig zijn. In tegenstelling tot bij de vennootschap kunnen de middelen bij een vzw dus nooit terugvloeiennaar de leden van de vzw.
 • Rechtspersonenbelasting ipv vennootschapsbelasting: de vzw valt in beginsel onder de rechtspersonenbelasting. Dit maakt dat een vzw enkel belast wordt op enkele onroerende, roerende en diverse inkomsten, maar niet op haar resultaten zoals bij een vennootschap. Toch zal de vzw er permanent over moeten waken dat eventuele commerciële activiteiten ondergeschikt blijven aan het maatschappelijke doel van de vzw. Anders kan de BTW administratie alsnog oordelen dat de vzw toch vennootschapsbelasting verschuldigd is.
INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer