Project- en Process Management

Empowering societies: de mensen maken de stad. Verhoog de slaagkansen van uw vastgoedproject door actief project- en processmanagement.

Project- en processmanagement

Een betere samenleving creëren we niet in ons eigen cocon of met lijvige rapporten maar wel door naar buiten te treden via concrete projectrealisaties, pilootprojecten, enz. Immers, alleen wanneer alle partijen samenkomen en -werken, komen projecten tot leven.

Een belangrijk, zo niet hét belangrijkste uitgangspunt is dat een proces, en dus ook procesmanagement, nodig zijn om een project te realiseren. Het doel van dat proces is een oplossing die wordt gedragen door de diverse stakeholders. 

Co-creatie workshops

Cocreatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product.

Kenmerken

Kenmerken van cocreatie zijn dialoog, 'common ground', enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat.

Voorwaarden

Voorwaarden voor succesvolle cocreatie zijn gelijkwaardigheid van de deelnemers, wederkerigheid, openheid en vertrouwen. Aan deze voorwaarden is het best voldaan in een gestructureerd maar creatief proces onder begeleiding van een procescoach/begeleider. Integriteit van deelnemers is vereist. Cocreatie wordt geacht goed bruikbaar te zijn voor het oplossen van complexe vraagstukken en het realiseren van veranderingsprocessen.

Vanuit Quares hebben we ervaring met tal van co-creatie trajecten rond energie, ESCo, warmtenetten, etc.

Omgevings- en stakeholdermanagement

Zowat alle ontwikkelings- en herontwikkelingsdossiers van bedrijventerreinen, binnenstedelijke projecten of integrale gebiedsontwikkelingen maken deel uit van een bredere omgeving. Om effectief en efficiënt om te gaan met de schaarse ruimte is clustering, verweving, meervoudig ruimtegebruik, enz. noodzakelijk.

Tijdig

Alle stakeholders moeten tijdig betrokken worden bij dit proces om doelstellingen, ambities en taakverdelingen vast te leggen. Alleen zo kan het noodzakelijke draagvlak gecreëerd worden om tot goede projectresultaten te komen. Dit vraagt een goede overlegstructuur en de nodige procesbegeleiding.

Grotere slaagkans

Quares heeft ruime ervaring in de begeleiding van dergelijke complexe dossiers. De ingrediënten van een geslaagd stakeholdermanagement zijn:

  • een goede actoridentificatie
  • vroegtijdig informeren naar de belangen van de diverse stakeholders
  • stakeholders tijdig betrekken bij beslissingen
  • een transparante en duidelijke communicatiestrategie
  • een concreet actieplan

Resultaat

Proces- en projectmanagement in vastgoedconsultancy start bij het bepalen van het gewenste resultaat. Daarvoor moet eerst het doel van dat resultaat worden vastgelegd. Inzicht in uw vastgoedambitie en uw drijfveren zijn hierbij essentieel.

Begeleiding en bescherming

Quares kan hier uw gids en sparringpartner zijn. Maar tegelijk kunnen we u ook beschermen tegen hindernissen die u onvermijdelijk op uw pad zal tegenkomen.

Contacteer ons

Contacteer medewerker

Toon
Dirckx

Senior Consultant

Location icon Antwerp Gate 2
toon.dirckx@quares.be
Quote icon

“In elk project gaan we altijd op zoek naar nieuwe en betere wegen die we samen bewandelen. Communicatie, vertrouwen en transparantie zijn daarbij de kernwaarden”.

Tim Moerenhout

Maak een afspraak

Zoekt u een sparringpartner die u van A tot Z kan begeleiden en die rekening houdt met uw projectdoelstellingen, timing en budget? Neem contact met ons op en vertel ons uw verhaal.