Herontwikkeling bedrijventerrein Bokt

De stad Peer koos Quares voor de begeleiding bij subsidieaanvragen die de aanleg en herontwikkeling van het bedrijventerrein Bokt te Peer mee zullen financieren.

Klant:Stad Peer
Locatie:Peer
Periode:Calendar icon2014 - 2015

Herontwikkeling bedrijventerrein Bokt

We werkten ook een visie uit op het toekomstig beheer van dit bedrijventerrein.

Historisch gegroeide bedrijvenzone

De bestaande industriezone Bokt is gesitueerd ten noorden van de omleidingsweg aan het kruispunt met Kiezel/Kleine-Brogel. Op het gewestplan werd de zone ingekleurd als gebied voor milieubelastende industrie met een oppervlakte van ongeveer 22 hectare. Dit type bedrijven komt echter niet voor in de zone. De zone is historisch gegroeid waardoor in Bokt zowel kleine zelfstandigen als grote bedrijven een plaats vonden. 

Visie voor de uitbreiding

De belangrijkste ontsluiting van het gebied is de Industrieweg. Deze takt aan op de Kiezel/Kleine Brogel en loopt daarna evenwijdig met de N73. De gebouwen worden er gekenmerkt door een grote diversiteit in gebouwtype en de afwezigheid van een duidelijke (vestigings-)visie. Hierdoor ontbreekt vandaag een duidelijke structuur, oogt het bedrijventerrein rommelig en moet er geïnvesteerd worden in het publiek domein. Omdat het terrein Bokt met 10 hectare wordt uitgebreid, wenst de stad Peer dit dossier integraal te bekijken. 

Opdracht Quares

De opdracht van Quares bestond uit deze 3 taken:

- subsidiebegeleiding om infrastructuursubsidies te krijgen voor de herontwikkeling van de infrastructuur op het terrein

- subsidiebegeleiding om beheersubsidies te krijgen voor de ontwikkeling van het nieuwe gedeelte van de zone Bokt

- begeleiding bij het onderzoek naar de mogelijkheid om op het hele terrein te kiezen voor duurzaam bedrijventerreinmanagement

Contacteer ons

Contacteer medewerker

Bart
De Smedt

CINO

bart.de.smedt@quares.be