Handleidingen bedrijventerreinmanagement

Vanuit onze ervaring als parkmanager kreeg Quares de opdracht van de POM Antwerpen om twee handleidingen uit te werken over duurzaam bedrijventerreinmanagement. Deze handleidingen moeten een houvast bieden aan nieuwe en bestaande verenigingen die de samenwerking op bedrijventerreinen wensen te bevorderen.

Customer:POM Antwerpen
Location:Antwerpen
Period:Calendar icon2011 - 2012

Handleidingen bedrijventerreinmanagement

In opdracht van de POM Antwerpen schreef Quares twee handleidingen over duurzaam bedrijventerreinmanagement.

Handleiding 1: een vzw oprichten voor duurzaam bedrijventerreinmanagement

De eerste handleiding gaat over de oprichting van een vzw voor duurzaam bedrijventerreinmanagement. Hoewel Quares ervan overtuigd is dat een geschikte organisatiestructuur uittekenen altijd maatwerk is, documenteren we de essentiële elementen voor de uitbouw en de werking van dit type organisatiestructuur. We hielden hierbij rekening met de verschillende variabelen die elk een impact kunnen hebben op de manier waarop deze organisatiestructuur wordt uitgebouwd, zoals:

  • het type bedrijventerrein: een nieuw of bestaand bedrijventerrein of een uitbreiding van een bestaand bedrijventerrein
  • de gewenste samenwerkingsacties
  • het ruimtelijk schaalniveau: één of meerdere bedrijventerreinen.
  • het ambitieniveau op het gebied van bedrijventerreinmanagement (BTM)
  • de deelnemende partijen: privaat en/of publiek

De handleiding behandelt zowel de wettelijke aspecten (Verenigings- en Stichtingswet, het Gemeentedecreet, de wetgeving overheidsopdrachten, het subsidiebesluit bedrijventerreinen van de Vlaamse Regering en andere relevante decreten), als de praktijkgerichte invulling waarmee een vzw voor Duurzaam Bedrijventerreinmanagement (DBTM) rekening moet houden.

Handleiding 2: inkomsten voor bedrijvenverenigingen

De tweede handleiding zoomt in op mogelijke inkomsten voor bedrijvenverenigingen: een gezonde financiering verzekert continuïteit van de organisatiestructuur en het DBTM. Het zorgt er ook voor dat bedrijven sneller bereid zijn om toe te treden tot de vzw DBTM. Om de financiële haalbaarheid van de vzw te controleren, is het nodig een goed zicht te krijgen op de kosten en de inkomsten die het BTM met zich meebrengt. Deze handleiding is een inventaris van de verschillende kosten en inkomsten.

Verspreiding handleidingen

De POM Antwerpen heeft deze handleidingen verdeeld onder de bedrijvenverenigingen en lokale beleidsmakers van steden en gemeenten uit de Provincie Antwerpen die deelnemen aan het project.

Contact us

Contact staff member

Bart
De Smedt

CINO

bart.de.smedt@quares.be